share this:   

Όροι και Προϋποθέσεις

ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ TRANSVEHO.COM
Ως προϋπόθεση για τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, εγγυάστε ότι (i) είστε τουλάχιστον 18 ετών, (ii) έχετε δικαιοπρακτική ικανότητα να δημιουργήσετε και να αναλάβετε δεσμευτικές νομικά υποχρεώσεις, (iii) κάνετε χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας σύμφωνα με τους παρόντες Όρους Χρήσης, (iv) κάνετε χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας, μόνο για να πραγματοποιήσετε νόμιμες κρατήσεις για εσάς ή για κάποιο τρίτο πρόσωπο, για το οποίο είστε νόμιμα εξουσιοδοτημένοι να ενεργείτε, (v) γνωρίζετε και αποδέχεστε ότι απαγορεύεται, χωρίς περιορισμό, οποιαδήποτε κράτηση με σκοπό κερδοσκοπικό, ψευδή, δόλιο ή με πρόβλεψη αξίωσης, (vi) σε περίπτωση που αποδειχθεί ότι έχετε ασκήσει ύποπτη ή δόλια δραστηριότητα, από την οποία η Transveho.com υπέστη χρηματική ή άλλη ζημία,διατηρεί το δικαίωμα να λάβει τα απαραίτητα νομικά μέτρα και ενδέχεται να θεωρηθείτε υπεύθυνοι για την αποκατάσταση αυτής της ζημίαςκαθώς και για την πληρωμή των δικαστικών εξόδων και (vii) όλες οι πληροφορίες που υποβάλετε στην παρούσα Ιστοσελίδα είναι αληθείς, ακριβείς, έγκυρες και πλήρεις.
Διατηρούμε το δικαίωμα κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια, να αρνηθούμε την πρόσβαση σε οποιονδήποτε στην παρούσα Ιστοσελίδα και στις υπηρεσίες που προσφέρουμε, ανά πάσα στιγμή και για οποιονδήποτε λόγο, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, της περίπτωσης παραβίασης των συγκεκριμένων Όρων Χρήσης.

ΟΡΙΣΜΟΙ
Οι όροι «εμείς», «εμάς» και «μας» αναφέρονται στον κάτοχο της παρούσας Ιστοσελίδας, Transveho.com. Ο παρών ιστότοπος δημιουργήθηκε για την προαγωγή των προϊόντων του Κυπριακού διαδικτυακού ταξιδιωτικού πρακτορείου με την επωνυμία TRANSVEHO LIMITED και Διακριτικό Τίτλο Transveho.com (αριθμός εγγραφής 361350), η οποία εδρεύει στην οδό Λεωφ. Ακροπόλεως 66, Τ.Κ 2012 Στρόβολος, Λευκωσία. Η Transveho.com ενεργεί ως πράκτορας μεταξύ ξενοδοχείων, ταξιδιωτικών παρόχων και των χρηστών, με σκοπό να παρέχεται στους χρήστες, διαδικτυακά, η δυνατότητα αναζήτησης και κατοχύρωσης διαμονής σε ξενοδοχεία.
Οι όροι «εσείς» και «σας» αναφέρονται στον χρήστη της παρούσας Ιστοσελίδας, ο οποίος την επισκέπτεται, κάνοντας κράτηση ή χρήση των υπηρεσιών μας.
«Κράτηση»: κάθε παραγγελία που κάνετε στην Ιστοσελίδα μας, η οποία επιβεβαιώνεται ή γίνεται αποδεκτή από εμάς. Η μεταξύ μας σύμβαση συνάπτεται με την από μέρους μας αποδοχή, εφόσον θα έχουμε λάβει την πληρωμή από εσάς και θα σας έχει σταλεί επιβεβαιωτικό email (από εμάς ή από τον σχετικό Προμηθευτής).
«Αγοραστής» ή «Πελάτης»: το άτομο που κάνει μια κράτηση ή το πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου οι παρεχόμενες από εμάς Υπηρεσίες έχουν συμφωνηθεί και έχουν γίνει αποδεκτές.
«Υπηρεσία/ες»: υπηρεσία κράτησης ξενοδοχειακών καταλυμάτων που προσφέρεται από την Ιστοσελίδα μας.
«Χρέωση Υπηρεσιών»: το μερίδιο από το συνολικό κόστος της παρεχόμενης από εμάς Υπηρεσίας, το οποίο καλύπτει το ποσό της αμοιβής μας για την παροχή Υπηρεσιών, όπως εμφαίνεται στη σελίδα επιβεβαίωσης και στο email επιβεβαίωσης.
«Προμηθευτής»: ο πάροχος τουριστικών καταλυμάτων
«Πάροχος Υπηρεσιών Πληρωμών»: Viva Wallet
«Ιστοσελίδα»: η τοποθεσία web http://www.transveho.com

ΚΡΑΤΗΣΗ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ TRANSVEHO.COM
Κάνοντας κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας μας:
Συμφωνείτε και αποδέχεστε τη δέσμευση σας από τους παρόντες και οποιουσδήποτε πρόσθετους Όρους και προϋποθέσεις, που προβλέπει κάθε Προμηθευτής,και εφαρμόζονται στις κρατήσεις σας.
Συμφωνείτεκαι αποδέχεστε τη συμμόρφωσή σας, εξ ονόματος σας και για λογαριασμό αυτών που εκπροσωπείτε, με τους εν λόγω Όρους, συμπεριλαμβανομένης και της καταβολής των χρηματικών ποσών που απαιτούνται κάθε φορά.
Συμφωνείτεκαι αποδέχεστε ότι η παραβίαση εκ μέρους σας των εν λόγω Όρων μπορεί να έχει ως συνέπεια (i) την ακύρωση της κράτησης σας, με παρεπόμενη απώλεια κάθε καταβληθέντος χρηματικού ποσού, (ii) τον αποκλεισμό της πρόσβασής σας στην Ιστοσελίδα και (iii) τη χρέωση του λογαριασμού σας, αν επιβαρυνθούμε με έξοδα εξαιτίας αυτής της παραβίασης.
Η ΣΥΜΒΑΣΗ
Με την Transveho.com:
ΠροσφέρουμεΥπηρεσίες κράτησης τουριστικών καταλυμάτων που παρέχονται από διαφορετικούς ταξιδιωτικούςΠρομηθευτές. Εμείς, ως Πρακτορείο Κρατήσεων αποκλειστικά μέσω διαδικτύου, ενεργούμε ως μεσάζοντας για Υπηρεσίες που δεν παρέχονται απευθείας από εμάς. Ως εκ τούτου με την κράτηση που πραγματοποιείτε μέσω της Ιστοσελίδας μας, αυτόματα συνάπτετε μια ξεχωριστή Σύμβαση με τους Προμηθευτέςμε αντικείμενο τις προσφερόμενες Υπηρεσίες. Συνεπώς, δεν αποτελούμε μέρος της συμβατικής σχέσης που καταρτίζεται μεταξύ εσάς και του Προμηθευτή, εκτός εάν ρητά προβλέπεται διαφορετικά στους παρόντες Όρους.
Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για τις προσφερόμενες από τον Προμηθευτή υπηρεσίες και δεν εγγυόμαστε ή δηλώνουμε με οποιοδήποτε τρόπο την καταλληλότητα ή την ποιότητα των υπηρεσιών που εμφανίζονται στην ιστοσελίδα μας.
Με τον Προμηθευτή Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών:
Εκτός από τους παρόντες Όρους για κάθε υπηρεσία που κάνετε κράτηση μέσω της ιστοσελίδας μας, τυγχάνουν εφαρμογής και οι αντίστοιχοι Όροι των Προμηθευτών Ταξιδιωτικών Υπηρεσιών. Οι τελευταίοι ενδέχεται να περιλαμβάνουν διατάξεις που αφορούν τη διαδικασία πληρωμής, την υπερημερία, την απόδοση ευθύνης, τις ακυρώσεις, τις αλλαγές κρατήσεων, τις επιστροφές χρημάτων (εφόσον προβλέπονται) και άλλους περιορισμούς, και γι αυτό το λόγο συνίσταται να τους διαβάσετε προσεκτικά.
ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ
Τιμές:
Η επιβεβαίωση των τιμών της παρεχόμενης υπηρεσίας γίνεται στο τελικό στάδιο της κράτησης, εφόσον πατήσετε το κουμπί “Ολοκλήρωση κράτησης” ή “Booknow” .
Χρέωση Υπηρεσιών:
Προκειμένου να ολοκληρωθεί η κράτηση της υπηρεσίας απότον επιλεγμένο Προμηθευτή, μας εξουσιοδοτείτε (με τη χρήση της ιστοσελίδας μας) να ενεργήσουμε ως αντιπρόσωποί σας, κάνοντας την πληρωμή εξ ονόματός σας και εκ μέρους σας, όπως απαιτείται. Ως εκ τούτου, επιβαρύνεστε με την χρέωση της ανωτέρω εξυπηρέτησης, ανάλογα με την Υπηρεσία την οποία αγοράζετε.Το ποσό αυτό θα εμφανιστή στην σελίδα πριν την επιβεβαίωση της κράτησής σας.
Επιβεβαίωση κράτησης:
Με την ολοκλήρωση της κράτησής σας και την εξόφλησή της, λαμβάνετε επιβεβαιωτικό email (voucher) στο οποίο αναγράφεται ο κωδικός κράτησης και περιλαμβάνει όλες τις λεπτομέρειες της κράτησης. Από αυτό το χρονικό σημείο η σύμβασητίθεται σε ισχύ.Στη συνέχεια, θα ελέγξουμε ότι η κράτησή σας έχει εισαχθεί σωστά στο σύστημα κρατήσεων του Προμηθευτή.
Δεν φέρουμε ευθύνη για την υλοποίηση “Eιδικών αιτημάτων” σας, που σχετίζονται με οποιοδήποτε προϊόν (π.χ. γεύματα, εγκαταστάσεις για ΑΜΕΑ, παιδικά καθίσματα, δωμάτια καπνιζόντων ή μη κ.λπ.), τα οποία ωστόσο διαβιβάζουμε στον Προμηθευτή και έκτοτεαναλαμβάνετε εσείς οι ίδιοι την ευθύνη να επιβεβαιώσετε με τον Προμηθευτή αν το αίτημά σας μπορεί να ικανοποιηθεί.

ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΑΚΥΡΩΣΕΙΣ
1. Από εσάς:
Η δυνατότητα και η μέθοδος για να ακυρώσετε μια Υπηρεσία για την οποία έχετε κάνει κράτηση εξαρτάται αποκλειστικά από τον Προμηθευτή. Ως εκ τούτου, ενδέχεται να μην είναι δυνατή η ακύρωση της ή να υπάρχουν ειδικές προϋποθέσεις που θα πρέπει να πληρούνται.
Όλες οι πληροφορίες σχετικά με τη δυνατότητα να ακυρώσετε, είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα κατά τη διαδικασία κράτησης καθώς και στο επιβεβαιωτικό email που σας αποστέλλεται και ως εκ τούτου φέρετε την ευθύνη ενημέρωσης και συμμόρφωσης με τους συγκεκριμένους Όρους χρήσης του Προμηθευτή.
Ενδέχεται οι Προμηθευτές ή κάποια ξενοδοχεία να μην επιτρέπουν αλλαγές στα ονόματα στις κρατήσεις και να αντιμετωπίζουν μια τέτοια αλλαγή ως ακύρωση, στην οποία θα ισχύουν οι τυπικοί Όροι και επιβαρύνσεις. Ωστόσο εμείς θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, ώστε να πραγματοποιηθεί η αλλαγή αν είναι απαραίτητο.
Σε περίπτωση που κάνετε οποιαδήποτε τροποποίηση στην κράτησή σας (ακύρωση ή αλλαγή), πέραν των χρεώσεων που θα ισχύουν από τον Προμηθευτή, θα ισχύουν και οι συνήθεις χρεώσεις υπηρεσιών μας, όπως θα εμφανίζονται στην επιβεβαίωση της κράτησής σας. Οι χρεώσεις αυτές καλύπτουν τις διοικητικές δαπάνες μας και δε συμπεριλαμβάνουν τις επιβαρύνσεις που επιβάλλονται άμεσα από τον Προμηθευτή.
Δικαίωμα υπαναχώρησης σύμφωνα με το Ν. 14(I)/2000:
Αποκλειστικά στις περιπτώσεις που σας παρέχεται ρητά η ανωτέρω δυνατότητα ακύρωσης της κράτησης έχετε το δικαίωμα να υπαναχωρήσετε εντός δεκατεσσάρων (14) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του εγγράφου της σύμβασης ή από την τυχόν μεταγενέστερη παραλαβή του προϊόντος, εκτός αν στη σύμβαση προβλέπεται μεγαλύτερη προθεσμία βάσει του αρθρ. 7 του Ν. 14(I)/2000 περί “Σύναψης Καταναλωτικών Συμβάσεων εξ Αποστάσεως” όπως αυτός ισχύει. Η δυνατότητα αυτή εξαρτάται αποκλειστικά από τον Προμηθευτή και γι αυτό σας συνιστούμε να είστε προσεκτικοί κατά την ανάγνωση των Όρων χρήσης των Προμηθευτών. Σε περίπτωση που ασκήσετε το δικαίωμα υπαναχώρησης, δεν δεσμευόμαστε ότι δικαιούστε επιστροφή χρημάτων εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στην παρούσα Σύμβαση.
Επιστροφή χρημάτων:
Σε περίπτωση ακύρωσης της κράτησής σας υπάρχει περίπτωση να δικαιούστε μερική ή ολική επιστροφή χρημάτων. Εάν προβλέπεται επιστροφή, το επιστρεφόμενο μέρος εκ του συνολικού ποσού της αγοράς σας θα σας επιστραφεί μόλις το λάβουμε από τον Προμηθευτή, οπότε και θα σας διαβιβάσουμε το πραγματικό ποσό που εισπράξαμε από αυτόν. Καμία ευθύνη δε φέρουμε σε περίπτωση αδυναμίας ή καθυστέρησης του προμηθευτή στην καταβολή της αποζημίωσης. Πέραν των όρων ακύρωσης του Προμηθευτή, ισχύ θα έχουν επιπλέον οι συνήθεις χρεώσεις μας, όπως θα εμφανίζονται στην απόδειξη ή στην επιβεβαίωση της κράτησης
2. Από τον Προμηθευτή
Οι Προμηθευτές ενδέχεται, δυνάμει της σύμβασης που έχετε καταρτίσει μαζί τους, να έχουν τη δυνατότητα να προβούν σε αλλαγές ή ακυρώσεις. Δεν φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε αλλαγές που τυχόν προκύπτουν. Ωστόσο εμείς θα καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για την έγκαιρη ενημέρωσή σας αναφορικά με τις αλλαγές αυτές,πριντην προγραμματισμένη σας αναχώρηση και πάντως αμέσως μόλις λάβουμε με τη σειρά μας την πληροφόρηση.Οι Όροι του Προμηθευτή μπορεί να προβλέπουν δυνατότητα επιλογής, είτε αλλαγών στην κράτησή σας, είτε εναλλακτικής προσφοράς ταξιδιού, είτε την ακύρωση του ταξιδιού και λήψη αποζημίωσης, εάν τη δικαιούστε. Εμείς δεν εγγυόμαστε ότι θα δικαιούστε επιστροφή χρημάτων.
3. Από εμάς
Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την κράτησή σας σε περίπτωση προφανούς σφάλματος λόγω του οποίου η αναγραφόμενη τιμή είναι λάθος (όπως λόγω εσφαλμένης καταχώρησης των δεδομένων, σφάλματος υπολογισμού ή τυπογραφικού λάθους).Η ενημέρωσή σας θα είναι άμεση προκειμένου να μπορέσετε να προβείτε έγκαιρα σε νέα κράτηση, εφόσον το επιθυμείτε. Δε δικαιούστε να διεκδικήσετε αποζημίωση για την εν λόγω ακύρωση ή να διεκδικήσετε τυχόν έξοδα, εάν έχουν προκύψει, που οφείλονται στην εσφαλμένη κράτηση, η οποία έχει ήδη ακυρωθεί.
Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την κράτηση, χωρίς καμία απολύτως ευθύνη εφόσον κληθείτε να προσκομίσετε αποδεικτικό της ταυτότητας σας κατά τη διάρκεια της κράτησης, της διαδικασίας πληρωμής ή σε οποιαδήποτε άλλη στιγμή, και δεν το προσκομίσετε.
Διατηρούμε το δικαίωμα να ακυρώσουμε την κράτησή σας ανά πάσα στιγμή, για λόγους ασφαλείας ή προστασίας από περιπτώσεις εξαπάτησης καθώς έχουμε τη δυνατότητα λήψης αναφοράς για προβλήματα σχετικά με κάρτες πληρωμής που έχουν χρησιμοποιηθεί, με τη διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου που χρησιμοποιήσατε κατά τη διάρκεια της κράτησης κ.λπ. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα προσπαθήσουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, χρησιμοποιώντας τη διεύθυνση email που δηλώσατε κατά τη στιγμή της κράτησης. Σε περίπτωση που δεν καταφέρουμε να επικοινωνήσουμε μαζί σας, μπορούμε να ακυρώσουμε την κράτησή σας χωρίς να φέρουμε καμία απολύτως ευθύνη.

ΧΡΕΩΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΛΗΡΩΜΕΣ

Χρεώσεις:
Όλες οι χρεώσεις της Τransveho.comείναι σε Ευρώ, δεδομένου ότι πρόκειται για εταιρία που εδρεύει στην Λευκωσία της Κύπρου. Το συνολικό ποσό που θα χρεωθεί στο τέλος της διαδικασίας της κράτησης, εμφανίζεται σε Ευρώ.
Δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιεσδήποτε χρεώσεις που σχετίζονται με διαφορετικές συναλλαγματικές ισοτιμίες και χρεώσεις που επιβάλλονται από την Τράπεζά σας, καθώς και για οποιαδήποτε άλλη πρόσθετη χρέωση για συναλλαγές σε ξένο νόμισμα.
Πιθανή διαφορά μεταξύ και του πληρωτέου ποσού που αναγράφεται στην ιστοσελίδα μας και αυτού που τελικά χρεώνεται από την κάρτα σας, μπορεί να οφείλεται σε τυχόν πρόσθετα τέλη ή άλλες επιβαρύνσειςαπό τον εκδότη της κάρτας σας, προκειμένου αυτός να επεξεργαστεί τη συναλλαγή.
Τιμές και Τρόπος Πληρωμής :
Οι τιμές που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα σε αντιστοίχιση με κάθε προσφερόμενο αγαθό αποτελούν το συνολικό αντίτιμο για τη συγκεκριμένη υπηρεσία, το σύνολο των αναλογούντων φόρων και τελών, καθώς και την τυχόν αμοιβή της Transveho.com για τις παρεχόμενες υπηρεσίες μέσω της Ιστοσελίδας, που ισχύουν κατά το χρόνο ολοκλήρωσης της κράτησης, άλλως κατά τον χρόνο ολοκλήρωσης της συναλλαγής, εκτός εάν προβλέπεται κάτι διαφορετικό.
Το κόστος των προσφερόμενων μέσω της Ιστοσελίδας Υπηρεσιών, καθορίζεται από τον αντίστοιχο Προμηθευτή και γνωστοποιείται μαζί με τους επιβαλλόμενους φόρους και τέλη. Δενφέρουμε καμία ευθύνη για τη διαμόρφωση ή/και τις μεταβολές των τιμών αυτών.
Οι τιμές που αναγράφονται στην Ιστοσελίδα μπορούν να τροποποιηθούν ακόμη και μετά την ολοκλήρωση της διαδικασίας κρατήσεων, εφόσον ο Προμηθευτής που διαμόρφωσε και γνωστοποίησε τη συγκεκριμένη τιμή προβεί σε σχετική τροποποίηση και γνωστοποίηση. Σε κάθε περίπτωση, τέτοιες μεταβολές των τιμών μετά την επιβεβαίωση της κράτησης πραγματοποιούνται μόνο σε εξαιρετικές περιπτώσεις και οφείλονται κυρίως σε αύξηση της επιβαλλόμενης φορολογίας, τελών ή/και δασμών.
Η εξόφληση πραγματοποιείται αποκλειστικά με πιστωτική κάρτα μέσω VivaWallet. Άλλος τρόπος πληρωμής δεν γίνεται δεκτός (π.χ. με μετρητά, internet banking, phone banking, ATM). Δε θα φέρουμε ευθύνη για οποιαδήποτε μεταγενέστερη αύξηση των τιμών σε περίπτωση που μια πληρωμή δεν ολοκληρωθεί επιτυχώς. Κάθε αύξηση της τιμής θα πρέπει να καταβληθεί από τον πελάτη προκειμένου μία κράτηση να επιβεβαιωθεί. Δεν υποχρεούμαστε να στείλουμε επιβεβαίωση, εφόσον δεν έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εξόφλησης και δεν έχουμε λάβει την πληρωμή. Ωστόσο, σε κάθε περίπτωση ο πελάτης παραμένει υπόχρεος για την καταβολή του συνόλου των ποσών για τις υπηρεσίες που παραγγέλνει.
Όταν κάνετε μια κράτηση μέσω της Ιστοσελίδας μας, θα χρειαστεί να μας δώσετε στοιχεία πιστωτικής ή χρεωστικής κάρτας, προκειμένου να καλύψετε το πλήρες κόστος της κράτησής σας. Τα στοιχεία του κατόχου της πιστωτικής κάρτας εισάγονται απευθείας, μέσω της Ιστοσελίδας μας, στον συνεργαζόμενο Πάροχο Υπηρεσιών Πληρωμών που εκτελεί τη συναλλαγή χρέωσης της πιστωτικής κάρτας για την περίπτωση προμήθειας του συνόλου των παρεχόμενων υπηρεσιών.
Σε περίπτωση κράτησης, διατηρούμε το δικαίωμα να χρησιμοποιήσουμε τα στοιχεία της πιστωτικής κάρτας του χρήστη ως εξασφάλιση της κράτησης, καθώς και να προβούμε σε κάθε ενέργεια για τη χρέωση της συγκεκριμένης πιστωτικής κάρτας με τα τέλη ακύρωσης της κράτησης που τυχόν προβλέπονται για την εν λόγω Υπηρεσία για την οποία έγινε η κράτηση, άλλως με το αντίτιμο της Υπηρεσίας, σύμφωνα με τους παρόντες όρους ή/και τους όρους του Προμηθευτή που την παρέχει.
Κάθε χρήστης δεσμεύεται ότι χρησιμοποιεί πιστωτική κάρτα της οποίας είναι νόμιμος κάτοχος και εξουσιοδοτημένος χρήστης. Σε περίπτωση που γίνεται χρήση πιστωτικής κάρτας τρίτου προσώπου, απαιτείται η προσκόμιση έγγραφης ειδικής προς τούτο εξουσιοδότησης ή συναίνεσης του νομίμου κατόχου αυτής.
Διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε οποτεδήποτε, στο πλαίσιο της παροχής και χρέωσης των υπηρεσιών, την προσκόμιση στοιχείων που θεωρούνται απαραίτητα (π.χ. αντίγραφο ΔΑΤ ή Διαβατηρίου ή/και της πιστωτικής κάρτας, αποδεικτικό διεύθυνσης κατοικίας κ.λπ.), προκειμένου να ταυτοποιηθούν τα στοιχεία του χρήστη των υπηρεσιών με αυτά του κατόχου της χρησιμοποιηθείσας πιστωτικής κάρτας, αλλά και για οποιονδήποτε άλλο λόγο κρίνουμεότι είναι απαραίτητο στο πλαίσιο της παροχής των υπηρεσιών.
Σε περίπτωση που ο Χρήστης επιλέξει την εξ αρχής εκκίνηση μιας συναλλαγής για αγορά υπηρεσιών που διατίθενται από την Transveho.com ή/και απλώς την ολοκλήρωση της συναλλαγής με εξόφληση μέσω Παρόχου Υπηρεσιών Πληρωμών όπως αυτός προβλέπεται βάσει του Ν. 128(I)/2009 περί “Υπηρεσιών Πληρωμών” οι εν λόγω Προμηθευτές δύνανται να χρεώνουν το Χρήστη/Πληρωτή με έξοδα συναλλαγής, σύμφωνα με την εκάστοτε εμπορική τους πολιτική.
Ύστερα από την ολοκλήρωση της πληρωμής και την επιβεβαίωση της κράτησης, θα σας στείλουμε όλα τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία, όπως την απόδειξη ή το τιμολόγιο σας, μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση που έχετε υποβάλλει κατά τη διάρκεια της κράτησης σας. Σε περίπτωση κατά την οποία επιλέξετε την αποστολή τιμολογίου, παρακαλούμε να εισάγετε με προσοχή τα ορθά στοιχεία στα αντίστοιχα πεδία. Παρακαλούμε σημειώστε ότι σε περίπτωση αίτησής σας για αλλαγή των στοιχείων του εκδοθέντος τιμολογίου λόγω λάθους από μέρους σας, θα επιβαρυνθείτε με το κόστος της εν λόγω υπηρεσίας, ποσού €10,00.

ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΔΙΑΒΑΤΗΡΙΑ, ΒΙΖΑ, ΣΥΝΑΛΛΑΓΜΑ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ
Η Transveho.com δεν φέρει καμία απολύτως ευθύνη σχετικά με τα ταξιδιωτικά έγγραφα (διαβατήριο, θεωρήσεις, πιστοποιητικά εμβολιασμών, άδεια αποδημίας, βίζα, κ.ά.) που υποχρεούστε να κατέχετε για την πραγματοποίηση ενός ταξιδιού. Κάθε ταξιδιώτης είναι υπεύθυνος για την ισχύ και εγκυρότητα καθώς και για την εξασφάλιση των ταξιδιωτικών εγγράφων που απαιτούνται για το ταξίδι του. Δεν αναλαμβάνουμε να εξυπηρετήσουμε τους ταξιδιώτες για την εξασφάλιση των εγγράφων αυτών και δεν έχουμε ευθύνη για τυχόν μη έκδοση ή μη θεώρηση αυτών από τις αρμόδιες αρχές στις οποίες πρέπει να απευθυνθεί ο πελάτης.

ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ
Συμφωνείτε και αποδέχεστε να αποζημιώσετε εμάς και τους συνεργάτες μας, και οποιονδήποτε από τους Προμηθευτές και τα στελέχη, διευθυντές, υπαλλήλους και πράκτορες για οποιαδήποτε αξίωση, πράξη, απαίτηση, απώλεια, ζημία, ή άλλα έξοδα, (συμπεριλαμβανομένων των εύλογων νομικών και λογιστικών αμοιβών) που προκλήθηκαν από εσάς ή από τρίτα μέρη ως αποτέλεσμα (α) παραβίασης εκ μέρους σας της παρούσας Συμφωνίας, (β) παραβίασης οποιουδήποτε νόμου ή δικαιώματος οποιουδήποτε τρίτου, ή (γ) της χρήσης της ιστοσελίδας μας.

ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ ΕΥΘΥΝΗΣ
Οι πληροφορίες, το λογισμικό, και οι υπηρεσίες που παρέχονται από εμάς ή τους Προμηθευτές μας ή δημοσιεύονται στη Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιλαμβάνουν ανακρίβειες ή λάθη, συμπεριλαμβανομένων και σφαλμάτων στις τιμές. Εμείς και οι συνεργάτες μας δεν εγγυόμαστε για την ακρίβεια αυτών των πληροφοριών και αποποιούμαστε κάθε ευθύνη για τυχόν λάθη ή άλλες ανακρίβειες ως προς τις πληροφορίες που εμφανίζονται στην Ιστοσελίδα μας, (συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, την τιμολόγηση, τις φωτογραφίες, τις γενικές περιγραφές των υπηρεσιών, την τοποθεσία του ξενοδοχείου κλπ.). Διατηρούμε ρητώς το δικαίωμα να διορθώσουμε τυχόν λάθη τιμολόγησης στην ιστοσελίδα μας ή/και στις μη ολοκληρωμένες κρατήσεις που γίνονται με λανθασμένη τιμή. Σε μια τέτοια περίπτωση, εάν είναι δυνατό, εμείς θα προσφερθούμε να σας κάνουμε μια εκ νέου κράτηση στη σωστή τιμή ή εάν το προτιμάτε, να ακυρώσουμε την κράτησή σας χωρίς επιπλέον χρεώσεις.
Δεν εγγυόμαστε για τη διαθεσιμότητα συγκεκριμένων υπηρεσιών. Δεν κάνουμε καμία δήλωση σχετικά με την καταλληλότητα των πληροφοριών, του λογισμικού, των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από εμάς ή που περιέχονται στην Ιστοσελίδα μας για οποιοδήποτε σκοπό. Το ότι συμπεριλαμβάνουμε ή προσφέρουμε μια υπηρεσία, δεν αποτελεί ένδειξη έγκρισης ή αποδοχής της από εμάς. Όλες αυτές οι πληροφορίες, το λογισμικό, τα προϊόντα και οι υπηρεσίες παρέχονται “όπως ακριβώς είναι” χωρίς καμία εγγύηση εκπεφρασμένη ή και συναγόμενη με οποιοδήποτε τρόπο.
Αποποιούμαστε όλες τις εγγυήσεις ότι η Ιστοσελίδα μας, οι διακομιστές ή οποιοδήποτε e-mail που στέλνεται από εμάς ή από τους Προμηθευτές μας είναι απαλλαγμένα από ιούς ή άλλα κακόβουλα προγράμματα. Με την παρούσα σύμβαση, αποποιούμαστε όλες τις εγγυήσεις και τους όρους οποιουδήποτε είδους σχετικά με τις πληροφορίες, το λογισμικό, και τις υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων και των όρων εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη καταπάτησης συμφωνιών.
Οι φορείς και οι λοιποί Προμηθευτής που παρέχουν ταξιδιωτικές ή άλλες υπηρεσίες σε αυτή την Ιστοσελίδα είναι ανεξάρτητοι και όχι εκπρόσωποι ή υπάλληλοί μας. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για πράξεις, λάθη, παραλείψεις, δηλώσεις, εγγυήσεις, παραβιάσεις ή αμέλεια από οποιονδήποτε Προμηθευτή ή για όποιες σωματικές βλάβες, θάνατο, υλικές ζημιές, ή άλλες ζημιές ή έξοδα που προκύπτουν από τις παραπάνω ενέργειες.
Δε φέρουμε καμία ευθύνη και δε θα προχωρήσουμε σε καμία επιστροφή χρημάτων σε περίπτωση καθυστέρησης, ακύρωσης, υπεράριθμων κρατήσεων, απεργίας, ανωτέρας βίας ή άλλων αιτιών εκτός του πεδίου ελέγχου μας. Δε φέρουμε καμία ευθύνη για οποιαδήποτε πρόσθετα έξοδα, παραλείψεις, καθυστερήσεις ή πράξεις από οποιαδήποτε κυβέρνηση ή αρχή.
Σε καμία περίπτωση δε θα είμαστε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε άμεση, έμμεση, συμπτωματική, ειδική ή επακόλουθη ζημιά που προκύπτει ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με την πρόσβασή σας, την έκθεση ή τη χρήση της παρούσας Ιστοσελίδας ή τις υπηρεσίες μας ή με την καθυστέρηση ή αδυναμία πρόσβασης ή χρήσης της Ιστοσελίδας είτε βασίζεται σε αμέλεια, αδικοπραξία, αντικειμενική ευθύνη, ή οτιδήποτε άλλο, είτε διαφορετικά ακόμη και αν έχουμε ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.
Εάν, παρά τους ανωτέρω περιορισμούς, βρεθούμε υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκύπτει ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τα γεγονότα που περιγράφονται ανωτέρω, τότε η ευθύνη μας δε θα υπερβαίνει σε καμία περίπτωση, στο σύνολο, το μεγαλύτερο ποσό (α) από τα τέλη των υπηρεσιών που μας καταβάλατε σε σχέση με την εν λόγω συναλλαγή/ές σε αυτή την Ιστοσελίδα, ή (β) από εκατό ευρώ (100 ευρώ), όποιο ποσό είναι μεγαλύτερο.
Ο περιορισμός της ευθύνης συνεπάγεται την κατανομή των κινδύνων μεταξύ των μερών. Οι συγκεκριμένοι εξειδικευμένοι περιορισμοί, διατηρούνται και ισχύουν ακόμη και στην περίπτωση που μια περιορισμένη αποκατάσταση ζημιών, όπως εξειδικεύεται σε αυτούς εδώ τους όρους, αποδειχθεί ότι δεν εξυπηρέτησε τον ουσιαστικό της σκοπό.

ΣΥΝΔΕΣΜΟΙ ΠΡΟΣ ΣΥΝΔΕΣΕΙΣ ΤΡΙΤΩΝ
Η Ιστοσελίδα μας ενδέχεται να περιέχει συνδέσμους προς ιστοσελίδες τρίτων, τους οποίους παρέχουμε μόνο προς διευκόλυνσή σας. Υποχρεούστε να λάβετε προφυλάξεις για να διασφαλίσετε ότι οποιοσδήποτε ιστότοπος επισκέπτεστε δεν περιέχει ιούς, κακόβουλα προγράμματα όπως worms ή trojanhorses ή άλλους καταστροφικούς μηχανισμούς. Η ύπαρξη αυτών των συνδέσμων δε συνεπάγεται ότι εγκρίνουμε αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους. Δεν είμαστε υπεύθυνοι για αυτές τις ιστοσελίδες ή το περιεχόμενό τους ή τυχόν πρακτικές προστασίας δεδομένων αυτών των ιστοσελίδων.

ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΜΠΟΡΙΚΟ ΣΗΜΑ ΚΑΙ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΙΣΤΟΣI ΕΛΙΔΑΣ
Όλο το περιεχόμενο της Ιστοσελίδας μας, όπως κείμενα, γραφικά, λογότυπα, εικονίδια, εικόνες, ηχητικά κλιπ, και το λογισμικό (“Περιεχόμενο”), είναι ιδιοκτησία μας ή ιδιοκτησία των σχετικών με το περιεχόμενο της ιστοσελίδας παρόχων μας και προστατεύεται από διεθνή πνευματικά δικαιώματα και άλλους νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας. Τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας που απορρέουν από την κατάρτιση (δηλαδή την παρουσίαση, επιλογή, συλλογή, διάταξη και συγκέντρωση) όλου του περιεχομένου της Ιστοσελίδας μας, είναι αποκλειστική ιδιοκτησία της Εταιρείας που διαχειρίζεται και λειτουργεί την Transveho.comκαι προστατεύονται από διεθνή πνευματικά δικαιώματα και νόμους πνευματικής ιδιοκτησίας.
Το λογισμικό, που διατίθεται στην ιστοσελίδα μας αλλά και αυτό των τρίτων παρόχων λογισμικού μας, είναι πνευματικά κατοχυρωμένα και προστατεύονται διεθνώς από τη νομοθεσία περί πνευματικής ιδιοκτησίας. Οποιαδήποτε χρήση του περιεχομένου ή/και του λογισμικού, που δεν είναι σε συνάρτηση με την παρούσα συμφωνία, καθώς και η αναπαραγωγή, τροποποίηση, διανομή, μετάδοση, επανέκδοση, παρουσίαση ή εκτέλεση του περιεχομένου αυτής της Ιστοσελίδας απαγορεύεται, εκτός εάν ρητά αναφέρεται ότι επιτρέπεται. Η χρήση συγκεκριμένου λογισμικού και περιεχομένου που θα βρείτε στην Ιστοσελίδα μας και ανήκει ή χρησιμοποιείται κατόπιν αδείας από εμάς ή τους Προμηθευτές μας, ενδέχεται να υπόκειται σε πρόσθετους όρους.

ΙΣΧΥΟΥΣΑ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ
Εκτός και αν προβλέπεται διαφορετικά από τη Σύμβαση ή οποιοδήποτε εφαρμοστέο νόμο, τους κρατικούς κανονισμούς, τις διατάξεις ή απαιτήσεις:
(α) οι παρόντες Όροι και Προϋποθέσεις και οποιαδήποτε παροχή υπηρεσιών που συμφωνούμε διέπονται από τους Κυπριακούς νόμους.
(β) οποιαδήποτε διαφωνία μεταξύ εσάς και εμάς που αφορούν ή προκύπτουν από την εν λόγω παρεχόμενη υπηρεσία με οποιονδήποτε τρόπο, υπόκειται στην αποκλειστική δικαιοδοσία και δωσιδικία των δικαστηρίων της Λευκωσίας, στην Κύπρο.
ΛΟΙΠΟΙ ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ
Πλήρης συμφωνία και ρήτρα εφαρμοστέου δικαίου:
Οι παρόντες Όροι Χρήσης εμπεριέχουν την πλήρη συμφωνία μεταξύ των συμβαλλομένων μερών. Εάν σε οποιαδήποτε στιγμή, οποιοδήποτε μέρος των παρόντων Όρων Χρήσης (συμπεριλαμβανομένης οποιασδήποτε, μίας ή περισσοτέρων, από τις ρήτρες των παρόντων Όρων ή οποιασδήποτε επιμέρους παραγράφου ή μέρους μιας ή περισσοτέρων παραγράφων από αυτές τις ρήτρες) θεωρείται ότι είναι ή καθίσταται άκυρο ή αλλιώς μη εφαρμόσιμο για οποιονδήποτε λόγο, βάσει οποιασδήποτε ισχύουσας νομοθεσίας, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και θεωρείται ότι παραλείπεται από το παρόν. Η ισχύς ή/και η εκτελεστότητα των υπόλοιπων διατάξεων των παρόντων Όρων και Προϋποθέσεων δε θα πρέπει σε καμία περίπτωση να θίγεται από την ακυρότητα αυτή.
Τροποποιήσεις στους Γενικούς Όρους Χρήσης:
Διατηρούμε το δικαίωμα να τροποποιούμε ή να ενημερώνουμε τους παρόντες Όρους Χρήσης ανά διαστήματα, χωρίς προειδοποίηση. Η εκάστοτε τρέχουσα έκδοση των Όρων Χρήσης θα εμφανίζεται στην ιστοσελίδα από την ημερομηνία κατά την οποία τυχόν αλλαγές τίθενται σε ισχύ. Εάν συνεχίσετε να κάνετε χρήση της Ιστοσελίδας μετά τις όποιες αλλαγές στους Όρους Χρήσης, η πράξη αυτή θα αποτελεί αποδοχή εκ μέρους σας των αλλαγών αυτών.